Hoppa till innehåll

Allmänna villkor

När ni använder någon av våra produkter godkänner ni även våra allmänna villkor. Här berättar vi vem som ansvarar för vad. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om vad vi gör med dina data.

1. Inledning

Oribi är ett utvecklingsföretag vars mål är att underlätta skolgång och vardag för personer med läs- och skrivsvårigheter. Eftersom alla är olika är det ogörligt för Oribi att i alla lägen tillgodose behoven hos samtliga användare.

Många av Oribis produkter bygger på en språkmotor som har utvecklats kontinuerligt sedan företagets grundande år 2001. Språkmotorns uppgift är att ta emot en textsträng och analysera den för att hitta stavfel, grammatikfel, lättförväxlade ord etc. Även om språkmotorn är densamma i flertalet produkter kan olika mjukvarors gränssnitt variera och komma att förändras över tid. Funktionalitet kan också ändras genom att något läggs till eller tas bort.

2. Avtalet

Avtalet mellan Oribi AB, org.nr. 556633-1871 ("Oribi/Vi/Vår/Oss"), Kund (den juridiska person som köper en produkt av Oribi, "Kund/Kunden") och Användare (den person som använder någon av Oribis produkter, "Användare/Användaren") utgörs av dessa allmänna villkor samt eventuella bilagor (”Allmänna villkor”).

Dessa Allmänna villkor är bindande och gäller när Kunden köper, eller Användaren börjar använda, någon av Oribis produkter. I och med att Kunden godkänner de Allmänna villkoren bekräftar Kunden att ni har läst och förstått innebörden av dessa för Kundens och Användarens verksamhet, idag och i framtiden.

Oribi förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa Allmänna villkor när som helst och de kommer att förändras över tiden. Det är Kundens skyldighet att löpande se till att Kunden och Användaren tar del av de gällande Allmänna villkoren som finns tillgängliga på https://oribi.flywheelsites.com/ ("Hemsidan"). Uppdaterade Allmänna Villkor träder i kraft direkt när de publiceras på Hemsidan.

För det fall att Kunden inte accepterar de ändrade Allmänna Villkoren har Kunden rätt att säga upp sitt avtal med omedelbar verkan.

3. Produkter

Oribi tillhandahåller flertalet produkter, bland annat icke-materiella produkter, såsom mjukvaror ("Program"), serviceavtal ("Avtal"), föreläsningar och support, samt materiella produkter, såsom läspennor ("Vara").

3.1 Program

Beroende på vilken produkt Kunden köper, finns Programmet tillgänglig antingen online eller via installationsfil. Programmet kan vara kostnadsfritt, eller avgiftsbelagd, samt antingen användas tillsammans med eller utan en tredjepartsapplikation.

Oribi erbjuder Programmen som de är, och garanterar inte någon tillgänglighet eller funktionalitet. Oribi har rätt att lägga till, ändra och ta bort funktionalitet utan att först meddela Kunden eller Användaren.

3.2 Teknisk standard

Oribi ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Användarens operativsystem och datormiljö. Det åligger Kunden att förvissa sig om att Användaren har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Programmen innan avtalet ingås. Oribis produkter förutsätter att Användaren har erforderlig teknisk standard.

3.3 Användning av Program

I och med att Kunden har godkänt dessa Allmänna Villkor är Kunden medveten om att Programmet kan komma att förändras och inte längre uppfylla de krav eller önskemål som Kunden har och som tidigare kanske uppfylldes. Kunden har ingen rätt till ersättning om Programmet ändras, eller i Kundens tycke försämras eller av annan anledning inte uppfyller Kundens krav.

3.4 Funktioner som innefattas i Programmet

Definitionen av de funktioner som innefattas i Programmet finns beskrivet under Programmet landningssida på Hemsidan. Denna definition kan över tid förändras. Oribi har tolkningsföreträde när det gäller en funktions innebörd. Kunden får inte tolka vad en funktion ska uppfylla och sedan ställa krav utifrån egen tolkning av funktionens innebörd.

3.5 Användarens text

När Användaren nyttjar något av Oribis Program kan den text Användaren skrivit komma att skickas över en krypterad anslutning till Oribis servrar för analys. Oribi har rätt att spara delar av användarens text för att förbättra språkmotorn. Oribi har inget ansvar för textens formatering eller innehåll i de fall mjukvaran byter ut eller infogar ny text i användarens dokument.

3.6 Licensnycklar och källkod

Mjukvara utgörs av källkod som i vissa fall installeras på Användarens dator. Oribi har inget ansvar för eventuella konflikter som kan uppstå med annan mjukvara vid installation eller användning. Varken Kunden eller Användaren lov att sälja eller skänka vidare licensnycklar eller källkod som tillhandahålls av Oribi.

3.7 Programmens tillgänglighet

Ett Programs tillgänglighet kan bero på flertalet förutsättningar, bland annat Användarens datormiljö, internetanslutning och eventuella servrars tillgänglighet. Oribi erbjuder ingen tillgänglighetsgaranti och ansvarar inte för eventuella driftstörningar. Leverantören övervakar löpande servrar via ett automatiskt övervakningssystem.

3.8 Uppdateringar

Beroende på vilken typ av Avtal Kunden har tecknat, kan Oribi komma att erbjuda fri uppdatering av Programmen. Information om hur Användaren uppdaterar sina program finns på Hemsidan.

3.9 Läspennor och andra varor

Oribis läspennor tillverkas av C-PEN och erbjuds som de är. Genom att köpa en vara godkänner Kunden även leveransvillkoren som finns tillgängliga på https://oribisoftware.com.

4. Priser och betalningsvillkor

4.1 Priser och kostnader

Produktens priser framgår av vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig på Hemsidan, eller vid tecknande av avtal.

4.2 Ändring av priser

De av Oribi angivna priser är fasta i minst ett år från avtalsstart. Oribi har rätt att justera prenumerationsavgift.

4.3 Ikraftträdande, uppsägning och upphörande

Kunden har alltid rätt att vid ändring av prismodell eller prishöjning säga upp Avtalet. Avtalet ska då sägas upp innan påbörjad avtalsperiod. Kundens aktuella avtalsperiod framgår av fakturan. Fakturering sker årsvis i förskott och löper tills vidare. Avtalsperioden är normalt 12 månader från det att beställningen har mottagits och accepterats av Oribi. Avtalet förlängs automatiskt i perioder om 12 månader vid varje avtalsperiods upphörande. Om kunden inte önskar förlänga avtalet skall Oribi kontaktas skriftligen innan 3 månader innan den nuvarande avtalsperioden går ut. Vid varje avtalsperiods slut skickar Oribi en ny faktura. 

4.4 Betalningsvillkor

Betalningsvillkor framgår av fakturan som skickas till Kunden eller de villkor som anges på https://oribisoftware.com i de fall Kunden köper sin produkt via Hemsidan. Om Kunden vill bestrida en faktura ska detta göras via email eller post, inom trettio (30) dagar från fakturadatum.

4.5 Återbetalning

Återbetalning till Kund sker senast inom 30 dagar i det fall Kunden på riktiga grunder häver köpet.

4.6 Ångerrätt

Enligt 2 kap 4 § 1 p. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt för ingånget avtal angående program då produkten är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde. I och med avtalets ingående samtycker Kunden till att ångerrätten inte skall gälla.

För fysiska produkter gäller 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

4.7 Reklamation

Kunden har rätt att reklamera produkten om dess egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av svensk lag. Oribi följer Allmänna reklamationsnämndens föreskrivna rekommendationer. Önskar Kunden använda sin reklamationsrätt kontaktas Kundtjänst via e-post, support@oribi.se, med nödvändig information såsom kontaktuppgifter och eventuellt ordernummer.

5. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

Oribi, eller dess licensgivare, äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till upphovsrätten varumärket Oribi och andra varumärken eller produktnamn Oribi från tid till annan kan komma att använda i av Oribi tillhandahållna dokument, utrustning, programvara, manualer eller annan information. Användaren erhåller nyttjanderätt till de beställda produkterna i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av avtalet.

6. Ansvarsbegränsning

Oribi ansvarar ej för hur Användaren använder eller tillämpar de beställda produkterna och har heller inget ansvar gentemot tredje part för Användarens tillämpning eller användning. Oribi ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som Användaren eller Kunden gör i samband med de beställda produkternas nyttjande. Oribi ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i Oribis produkter.

7. Personuppgifter

Person- och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Oribi AB i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Oribi AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalets ingående.

I Oribis integritetspolicy finns mer information om hur Oribi hanterar Kundens och Användarens personuppgifter (https://oribi.flywheelsites.com/gdpr/)

8. Force majeure

Samtliga parter är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

9. Kundtjänst

Oribis kundtjänst tillhandahåller support under vardagar mellan 08:00-16:30 på normal kontorstid. Helger har vi stängt. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med produkterna.

Vid händelse av driftstörning skall leverantören snarast möjligt åtgärda felet och göra systemet funktionellt igen.

10. Tillämplig lag och jurisdiktion

Detta avtal regleras av svensk lag.

Tvister mellan parterna i samband med detta avtal, som inte kan lösas av parterna alls, ska lösas i Svensk domstol.

11. Övrigt

Vid motstridigheter mellan Avtalet och Allmänna villkor skall Avtalets bestämmelser äga företräde. Kontaktuppgifter till Oribi finns tillgängliga på Hemsidan.